GETS

Cieľom kurzu GETS pre udržateľnosť v športe je poskytnúť najnovšie poznatky o téme udržateľnosti v športe, osvedčené postupy a odporúčania pre športových manažérov a športových odborníkov vo všeobecnosti. Prostredníctvom tohto kurzu sa ako aktéri pracujúci v oblasti športu a športových podujatí dozviete, ako začleniť udržateľnosť do každodenných činností organizácie. 

Tento kurz bol vytvorený s podporou programu Európskej komisie Erasmus+. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo agentúry EACEA. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Fotografia na obálke: Caleb Jones na Unsplash.

Projekt Green Education Through Sport (GETS) je zameraný na vytváranie a propagáciu online vzdelávacích nástrojov, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie o otázkach udržateľnosti v športe a prostredníctvom športu. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť športovým organizáciám na miestnej úrovni potrebné vedomosti na zavedenie udržateľných a ekologických postupov a propagáciu ekologických hodnôt medzi ich zainteresovanými stranami. Budete sa môcť oboznámiť s kľúčovými pojmami súvisiacimi so športom a udržateľnosťou a prehĺbiť si vedomosti o spôsoboch plánovania a prípravy udržateľných aktivít a podujatí, o tom, ako efektívne komunikovať posolstvo udržateľnosti a ovplyvňovať fanúšikov a ďalšie zainteresované strany, a o dôležitosti spolupráce pri dosahovaní spoločného cieľa, ktorým je ekologizácia športu.

Kurz pozostáva z piatich samostatných lekcií, ktoré sa zaoberajú koncepciami udržateľnosti, plánovaním zelených športových podujatí, komunikáciou o udržateľnosti vo vašich sieťach, hľadaním a zapájaním sa do udržateľných partnerstiev a učením sa z osvedčených postupov. Ak sa chcete o projekte dozvedieť viac, navštívte stránku getsproject.eu.
Nezapísaný

Kurz zahŕňa

  • 6 lekcií
  • 10 Témy
  • 5 kvízov