Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.2. Definicje i obowiązki

Definicje

Zdrowie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako “stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”. Definicja ta podkreśla holistyczny charakter zdrowia, który obejmuje nie tylko brak choroby lub choroby, ale także poczucie dobrego samopoczucia we wszystkich obszarach życia danej osoby, w tym w aspektach fizycznych, psychicznych i społecznych. Uznaje, że na zdrowie wpływają różne czynniki, w tym genetyka, styl życia, środowisko i społeczne uwarunkowania zdrowia.

Zdrowie psychiczne

Stan dobrego samopoczucia, w którym jednostka zdaje sobie sprawę z własnych umiejętności, może radzić sobie z normalnym stresem życiowym, może produktywnie pracować i jest w stanie wnieść wkład w swoją społeczność. Zdrowie psychiczne jest kwestią osobistą i subiektywną: 1.) poczucie wewnętrznego dobrostanu 2.) poczucie zgodności z własnymi wartościami i przekonaniami 3.) poczucie spokoju z samym sobą i 4.) pozytywne i optymistyczne nastawienie do życia.

Objawy zdrowia psychicznego

Zgłaszane przez siebie negatywne wzorce myślenia, emocji i zachowań, które mogą powodować niepokój i/lub zakłócać funkcjonowanie, w tym wyniki sportowe.

Zaburzenia zdrowia psychicznego

Klinicznie zdiagnozowane stany, które powodują znaczące i trwałe zmiany w myśleniu, emocjach i/lub zachowaniach danej osoby, które wiążą się ze znacznym cierpieniem i/lub niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym lub innych ważnych czynnościach, takich jak nauka, trening lub rywalizacja.

Kontinuum zdrowia psychicznego

Kontinuum zdrowia psychicznego to model, który opisuje zakres doświadczeń związanych ze zdrowiem psychicznym, jakie może mieć dana osoba, od optymalnego samopoczucia psychicznego po ciężką chorobę psychiczną. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy ma inne doświadczenia ze zdrowiem psychicznym, a pozycja danej osoby na kontinuum może zmieniać się w czasie. Ponadto kontinuum zdrowia psychicznego nie jest modelem liniowym; jednostka może poruszać się tam i z powrotem między etapami.

Obowiązki

Fundamenty i prawo sportowców do zdrowia z perspektywy strategicznej, zdrowie psychiczne jest zapisane w Karcie Olimpijskiej (obowiązującej od lipca 2020 r.)

Artykuł 1.10: “Rolą MKOl jest (…) zachęcanie i wspieranie środków związanych z opieką medyczną i zdrowiem sportowców;” oraz w Kodeksie Etycznym MKOl (2020) Artykuł 1.5: “Poszanowanie uniwersalnych podstawowych zasad etycznych jest podstawą olimpizmu. Obejmują one: … Zapewnienie uczestnikom warunków bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i opieki medycznej sprzyjających ich równowadze fizycznej i psychicznej”.

Podstawowe uniwersalne zasady dobrego rządzenia (2022)

Organizacje sportowe przyjmują zasady ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego sportowców oraz ograniczenia ryzyka zagrożenia zdrowia sportowców (nadzór medyczny, liczba dni zawodów, zanieczyszczenie środowiska, zdrowie psychiczne itp.) Zyskał on na popularności wraz z przyjęciem strategicznego planu działania Ruchu Olimpijskiego Agenda Olimpijska 2020+5, zatwierdzonego w marcu 2021 r. W ramach tej mapy drogowej znajduje się 15 zaleceń określających zobowiązania MKOl w całym ruchu olimpijskim. Obejmują one:

Zalecenie 3: Wzmocnienie praw i obowiązków sportowców (w całym ruchu olimpijskim). Ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym bezpieczne środowisko zawodów i treningów oraz ochrona przed nadużyciami i nękaniem.

Zalecenie 5: Podkreśla zobowiązanie MKOl do “dalszego wzmacniania bezpiecznego sportu / ochrony w całym ruchu olimpijskim w celu ochrony fizycznego i psychicznego samopoczucia sportowców”. Zwiększenie programów wsparcia zdrowia psychicznego dla elitarnych sportowców i ich otoczenia.

Zalecenie 10: Wzmocnienie roli sportu jako ważnego czynnika umożliwiającego realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Promowanie korzyści płynących ze sportu dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wykorzystując partnerstwo ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Rozwój społeczny poprzez partnerstwa sportowe i programy z organizacjami pozarządowymi (NGO), które zapewniają jednostkom lepsze zdrowie i samopoczucie oraz dostęp do edukacji, szkoleń zawodowych i nowych możliwości przywódczych.

Zalecenie 13: Wzmocnienie naszego podejścia do praw człowieka. Dzięki tym ważnym zaleceniom MKOl zajął znaczące stanowisko, czyniąc ochronę fizycznego i psychicznego samopoczucia sportowców najwyższym priorytetem w całym ruchu olimpijskim i ponownie zobowiązał się do opracowania programów i inicjatyw mających na celu zapewnienie, że każdy sportowiec może trenować i rywalizować w bezpiecznym środowisku sportowym.

Zdrowie psychiczne jest również uwzględnione w:

Deklaracja praw i obowiązków sportowców MKOl (2018)

Artykuł 1.7 promuje “ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym bezpieczne środowisko zawodów i treningów oraz ochronę przed nadużyciami i nękaniem”. Deklaracja Sportowców została opracowana, aby przynieść korzyści sportowcom na całym świecie. Sportowcy są sercem sportu, a MKOl nadal wzmacnia swoje wsparcie dla nich, upewniając się, że ich głos jest słyszalny. Deklaracja, stworzona we współpracy ze społecznością sportowców, porusza najistotniejsze kwestie, z którymi borykają się dziś sportowcy, w tym uczciwość i czysty sport, zarządzanie i komunikację, karierę i marketing, ochronę i rywalizację.

Pkt 7: Szanować prawa i dobro innych sportowców, ich otoczenia, wolontariuszy i wszystkich innych osób w środowisku sportowym oraz nie dyskryminować ich.

Kodeks etyki Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) (2016) Artykuł 1.5: “Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego oraz równowagi sportowców”. Artykuł 1.6: “Nie tolerujemy żadnych praktyk stanowiących jakąkolwiek formę urazu fizycznego lub psychicznego. Wszelkie formy nękania, w tym fizyczne, psychiczne, zawodowe lub seksualne, są zabronione”.

Kodeks Medyczny Ruchu Olimpijskiego MKOl (2016) Artykuł 1: “Ruch Olimpijski, aby zrealizować swoją misję, zachęca wszystkie zainteresowane strony do podjęcia środków … niezbędnych do ochrony zdrowia uczestników poprzez zminimalizowanie ryzyka obrażeń fizycznych, chorób i szkód psychicznych”. Artykuł 2.1.1: “Warunki i otoczenie treningu i zawodów muszą sprzyjać dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu sportowców …. ” Artykuł 2.1.4: “Dla dobra wszystkich zainteresowanych, środki mające na celu ochronę zdrowia sportowców i zminimalizowanie ryzyka obrażeń fizycznych i psychicznych muszą być upublicznione.”

Kodeks Medyczny IPC (2011) Artykuł 1: “Ruch Paraolimpijski, wypełniając swoją misję, powinien zachęcać wszystkie zainteresowane strony do podejmowania środków … niezbędnych do ochrony zdrowia uczestników i minimalizowania ryzyka obrażeń fizycznych i psychicznych”. Artykuł 40: “Żadna praktyka stanowiąca jakąkolwiek formę urazu fizycznego lub krzywdy psychicznej sportowców nie jest akceptowalna. Członkowie Ruchu Paraolimpijskiego muszą zapewnić sportowcom warunki bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i opieki medycznej sprzyjające ich równowadze fizycznej i psychicznej. Muszą przyjąć niezbędne środki, aby osiągnąć ten cel i zminimalizować ryzyko urazów i chorób”. Artykuł 42: “Z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, środki mające na celu ochronę zdrowia sportowców i zminimalizowanie ryzyka obrażeń fizycznych i szkód psychicznych powinny być upubliczniane”.