Lesson 1, Topic 1
In Progress

4.5. Αθλητικές επιδόσεις και ψυχική υγεία

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ψυχική υγεία είναι συνεχής. Οι αθλητές που σε κάποιο σημείο μπορεί να είναι ψυχικά υγιείς μπορεί σε άλλες περιόδους να εμφανίζουν συμπτώματα και διαταραχές ψυχικής υγείας που επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες. Αυτό ισχύει τόσο για τους αθλητές όσο και για τον γενικό πληθυσμό.

Οι “ροές μέγιστης απόδοσης” ή οι “καταστάσεις ζώνης” συσχετίζονται συχνά με το πλήρες αθλητικό δυναμικό και την αθλητική απόδοση, αλλά η αθλητική απόδοση και η ποιότητα ζωής μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από την παρουσία μιας διαταραχής της ψυχικής υγείας.

Στον αθλητισμό, η ψυχική υγεία συχνά παραβλέπεται. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι οι ανάγκες ψυχικής υγείας ενός αθλητή είναι εξίσου σημαντικές με τις ανάγκες σωματικής υγείας και ότι και οι δύο συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της συνολικής ευεξίας του αθλητή σε συνδυασμό με την αριστεία στην απόδοση.

Κατανόηση των στρεσογόνων παραγόντων και των περιβαλλοντικών παραγόντων

Όπως για όλους μας, υπάρχουν πολλοί στρεσογόνοι και περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία των αθλητών. Σε κορυφαία επίπεδα, η ένταση του ανταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα στρες. Επιπλέον, οι αθλητές μπορεί επίσης να βιώνουν δυσμενή γεγονότα της ζωής τους εκτός του αθλητισμού, όπως προβλήματα σχέσεων, οικονομικά προβλήματα κ.λπ. τα οποία μπορεί να επιδεινώσουν το επίπεδο άγχους τους.(60) Τόσο το άγχος των γεγονότων της ζωής όσο και οι αντιδράσεις υψηλού άγχους μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού.(18) Καθώς τα μέλη του περιβάλλοντος ενός κορυφαίου αθλητή είναι συχνά πιο κοντά στον αθλητή σε καθημερινή βάση, είναι σημαντικό να είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και τις δεξιότητες να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τους βασικούς στρεσογόνους παράγοντες και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική υγεία των κορυφαίων αθλητών.

Ποιοι είναι οι βασικοί στρεσογόνοι παράγοντες;

Οι βασικοί στρεσογόνοι παράγοντες μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: ανταγωνιστικό άγχος, οργανωτικό άγχος και προσωπικό άγχος. Οι τρεις αυτές κατηγορίες δεν είναι αποκλειστικές και μπορούν να έχουν επακόλουθα αποτελέσματα ή επιπτώσεις σε άλλες κατηγορίες.

Ανταγωνιστικό άγχος: οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που συνδέονται πρωτίστως και άμεσα με την ανταγωνιστική απόδοση.

Προσωπικό άγχος: οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που συνδέονται κυρίως και άμεσα με προσωπικά “μη αθλητικά” γεγονότα της ζωής.

Δημιουργία μιας ψυχολογικά ασφαλούς κουλτούρας και μιας κουλτούρας που υποστηρίζει την αναζήτηση βοήθειας

Σε αυτό το πλαίσιο, όταν μιλάμε για ψυχολογική ασφάλεια, είναι η δημιουργία ενός αθλητικού περιβάλλοντος όπου οι αθλητές αισθάνονται άνετα να είναι ο εαυτός τους, μπορούν να αναλαμβάνουν τους απαραίτητους διαπροσωπικούς κινδύνους, έχουν τη γνώση και την κατανόηση των συμπτωμάτων και των διαταραχών της ψυχικής υγείας και αισθάνονται υποστηριζόμενοι και άνετα να αναζητήσουν βοήθεια αν χρειαστεί.

Προκειμένου να δημιουργηθούν ψυχολογικά ασφαλή περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν την αναζήτηση βοήθειας, είναι σημαντικό να κατανοηθούν τα βασικά εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι αθλητές. Μια έρευνα του 2012 για τους αθλητές από τους Gulliver et al.(63) προσδιόρισε τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες (που απαριθμούνται από το 1-10 με τη σειρά από το πιο εφαρμόσιμο στο λιγότερο εφαρμόσιμο):

Εμπόδια στην αναζήτηση βοήθειας

1. Στίγμα

2. Δυσκολία ή απροθυμία έκφρασης συναισθημάτων

3. Έλλειψη επίγνωσης του προβλήματος

4. Έλλειψη χρόνου

5. Άρνηση του προβλήματος

6. Φοβάται τι μπορεί να συμβεί

7. Επιπτώσεις στην ικανότητα παιχνιδιού ή προπόνησης

8. Δεν ξέρω σε ποιον να απευθυνθώ

9. Προσβασιμότητα

10. Πεποίθηση ότι δεν θα βοηθήσει

Εκτός από το στίγμα, μπορεί να υπάρχουν πρόσθετα εμπόδια ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο ενός αθλητή. Η Δρ Jacqueline Nakiddu, πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουγκάντα, σημειώνει ότι: “Στην Ουγκάντα και σε άλλες αφρικανικές χώρες, η ψυχική ευεξία σπάνια συζητείται και περιβάλλεται από δεισιδαιμονίες. Η ανοιχτή συζήτηση για τα συναισθήματα ή τις συγκινήσεις είναι ασυνήθιστη στις περισσότερες παραδόσεις, φέρει αρνητικές αντιλήψεις και θεωρείται ταμπού για το ανδρικό φύλο”.

Πράγματι, μελέτες έχουν δείξει ότι το φύλο μπορεί επίσης να είναι καθοριστικός παράγοντας για την αναζήτηση βοήθειας, ιδίως σε πολιτισμούς όπου οι άνδρες μπορεί να είναι μαθημένοι να είναι “στωικοί”, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την προθυμία αναζήτησης βοήθειας και να οδηγήσει σε δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης.

Είναι σαφές ότι τα μέλη του περιβάλλοντος ενός αθλητή έχουν ζωτικό ρόλο να διαδραματίσουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην αναζήτηση βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του στίγματος και της προώθησης περιβάλλοντος όπου η αυτογνωσία για την ψυχική υγεία και η έκφραση των συναισθημάτων ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται.

Βασικοί παράγοντες διευκόλυνσης της αναζήτησης βοήθειας

1. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας και υπηρεσίες

2. Κοινωνική υποστήριξη

3. Ενθάρρυνση από άλλους

4. Προσβασιμότητα (χρήματα/μεταφορά)

5. Θετική σχέση με τα μέλη του περιβάλλοντος

6. Εμπιστευτικότητα

7. Ενσωμάτωση στον τρόπο ζωής και στην κουλτούρα των αθλητών

8. Ανοιχτότητα και ευκολία έκφρασης συναισθημάτων

9. Χρόνος

10. Θετικές εμπειρίες του παρελθόντος

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του αλφαβητισμού σε θέματα ψυχικής υγείας έχουν ευρέως συστηθεί ως στρατηγική τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία των συμπτωμάτων και των διαταραχών της ψυχικής υγείας σε αθλητές της ελίτ. Είναι σημαντικό οι παρεμβάσεις αυτές να βασίζονται σε στοιχεία, να αναπτύσσονται σε συνεργασία με επαγγελματίες (όπως αθλητικοί ψυχίατροι, αθλητικοί ψυχολόγοι και κλινικοί ψυχολόγοι) και να είναι προσαρμοσμένες και προσαρμοσμένες στο πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Τέτοιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να εξετάζουν τη γνώση και την κατανόηση των στρατηγικών αυτοδιαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων:

– Πρόκληση του στίγματος

– Βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των ψυχικών διαταραχών

– Η χρήση της ψυχικής υγείας ή των ψυχολογικών πρώτων βοηθειών για την παροχή βοήθειας σε άλλους

– Η διευκόλυνση των συμπεριφορών αναζήτησης βοήθειας

Οι θετικές σχέσεις με τα μέλη του περιβάλλοντος, η κοινωνική υποστήριξη και η ενθάρρυνση είναι βασικοί παράγοντες που διευκολύνουν την αναζήτηση βοήθειας. Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι προπονητές – ως ηγέτες της κοινωνικής ομάδας – έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν ενεργά την ψυχική υγεία των αθλητών με θετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων για τη μείωση του στίγματος. Τα βήματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

– Κανονικοποίηση των συζητήσεων γύρω από την ψυχική υγεία και το ψυχολογικό στρες

– Διευκόλυνση της πρόσβασης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ενθάρρυνση της αναζήτησης υποστήριξης

– Εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως η ενσυναισθητική ακρόαση, η οποία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μεγαλύτερης ευκολίας και κατανόησης κατά την ανταπόκριση σε έναν αθλητή που εκφράζει ανησυχία.

– Συνεργασία με πρότυπα αθλητών και εκπαίδευσή τους για το πώς μπορούν να βοηθήσουν άλλους, αντιμετωπίζοντας τα στερεότυπα και αποστιγματίζοντας τις συζητήσεις για την ψυχική υγεία.

Η Εθνική Συλλογική Αθλητική Ένωση (NCAA) έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για τους προπονητές. Αυτά τα εργαλεία επικοινωνίας μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ: https://www.ncaa.org/sports/2018/6/4/ncaa-coaches-assist.aspx.

Ενώ υπάρχουν πολλά εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι αθλητές στην αναγνώριση, την αναγνώριση και την αναζήτηση βοήθειας για προβλήματα ψυχικής υγείας, τα μέλη του περιβάλλοντος παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων και στην προσπάθειά τους να τα ξεπεράσουν. Η καλλιέργεια αθλητικών περιβαλλόντων όπου ενθαρρύνεται η κατανόηση και η επικοινωνία σχετικά με την ψυχική υγεία και διατίθενται υπηρεσίες αν ένας αθλητής χρειάζεται υποστήριξη είναι το κλειδί.

Οργανωτικό στρες

– τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που συνδέονται κυρίως και άμεσα με τον οργανισμό εντός του οποίου δραστηριοποιείται ένα άτομο Μια μελέτη των Sarkar & Fletcher(61) του 2014 εντόπισε πάνω από 640 οργανωτικούς στρεσογόνους παράγοντες κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής αθλητικής καριέρας που μπορούν να προκαλέσουν κοινές διαταραχές της ψυχικής υγείας. Αυτές χωρίζονται περαιτέρω σε τέσσερις κατηγορίες: Ηγεσία και προσωπικό, πολιτιστική και ομαδική, υλικοτεχνική και περιβαλλοντική και απόδοση και προσωπική.

Μια άλλη σημαντική κατηγορία στρεσογόνων παραγόντων που μπορεί να βιώνουν οι αθλητές είναι οι τραυματικοί στρεσογόνοι παράγοντες. Αυτοί οι στρεσογόνοι παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να βιώνονται εντός ή εκτός αθλητισμού, μπορεί να περιλαμβάνουν εκφοβισμό, διαδικτυακό εκφοβισμό, σωματική κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση ή σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση.

Όπως σημείωσε ο Lazarus το 2000(62), οι τρόποι με τους οποίους οι αθλητές αξιολογούν και αντιμετωπίζουν αυτούς τους στρεσογόνους παράγοντες μπορεί να είναι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας για τον αντίκτυπο που έχουν οι στρεσογόνοι παράγοντες τόσο στην ψυχική τους υγεία όσο και στην αθλητική τους επιτυχία. Ως μέλη του περιβάλλοντος ενός αθλητή, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιοι στρεσογόνοι παράγοντες στην ψυχική υγεία ενός αθλητή και να συνεργαζόμαστε μαζί του για να αναπτύξουμε υγιείς στρατηγικές αντιμετώπισης.

Το ξέρατε;

Η Ιατρική και Επιστημονική Επιτροπή της ΔΟΕ προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες για να προωθήσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την ψυχική υγεία στον κορυφαίο αθλητισμό μέσω:

– Το δίπλωμα της ΔΟΕ για την ψυχική υγεία στον κορυφαίο αθλητισμό

Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διπλώματος έχει σχεδιαστεί κυρίως για να καλύψει τις ανάγκες των ιατρών αθλητιατρικής, των ψυχιάτρων, άλλων ιατρών και άλλων εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

– Το Πιστοποιητικό της ΔΟΕ για την ψυχική υγεία στον κορυφαίο αθλητισμό

Αυτό το σεμινάριο πιστοποίησης εφοδιάζει τα μέλη του περιβάλλοντος των αθλητών με τις γνώσεις και τις δεξιότητες να αναγνωρίζουν πιθανά προβλήματα ψυχικής υγείας σε πρώιμο στάδιο και να εκτιμούν την ανάγκη παραπομπής σε επαγγελματίες που είναι εξοπλισμένοι να παρέχουν την κατάλληλη θεραπεία.

Ρόλος των επαγγελματιών υγείας

Οι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας φροντίδας και υποστήριξης της ψυχικής υγείας για όλους τους αθλητές, από την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης μέχρι τη δημιουργία μονοπατιών παραπομπής και τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.

Χτίζοντας την ομάδα σας

Είναι σημαντικό αυτοί οι επαγγελματίες, είτε έχουν τεχνικό επιστημονικό ρόλο είτε ασχολούνται κυρίως με την υγεία ή την απόδοση, να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που θεωρεί την αθλητική απόδοση και τη σωματική και ψυχική ευεξία εξίσου σημαντικές.

Συχνά, οι αθλητές δεν έχουν ή δεν χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες υγείας. Συνήθως υπάρχει ένας εσωτερικός κύκλος (3 εικόνες) του προσωπικού υποστήριξης και των υπηρεσιών στις οποίες μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση ο αθλητής και ένας εξωτερικός κύκλος επαγγελματιών στους οποίους παραπέμπεται ο αθλητής ανάλογα με τις ανάγκες του (όπως ένας ορθοπεδικός χειρουργός ή άλλος ειδικός ιατρός).

Εικόνα 3. Επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαχείριση της υγείας ενός αθλητή ελίτ (IOC Mental Health in Elite Athletes Toolkit, 2021).

Συνήθως υπάρχει ένας εσωτερικός κύκλος (εικόνα 3) προσωπικού υποστήριξης και υπηρεσιών στις οποίες ο αθλητής μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση, και ένας εξωτερικός κύκλος επαγγελματιών στους οποίους ο αθλητής παραπέμπεται ανάλογα με τις ανάγκες του (όπως ένας ορθοπεδικός χειρουργός ή άλλος ειδικός ιατρός).

Οι επαγγελματίες του εσωτερικού και του εξωτερικού κύκλου αλλάζουν ανάλογα με τον οργανισμό/την ομάδα/το πλαίσιο και οι επαγγελματίες μπορεί να βρίσκονται είτε στον εσωτερικό είτε στον εξωτερικό κύκλο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Αυτό το γράφημα δείχνει ότι οι επαγγελματίες δεν ανήκουν πάντα αμιγώς στη μία ή την άλλη κατηγορία, υπάρχει μεγάλος βαθμός διασταύρωσης και διαφοροποιήσεις στην πρόσβαση και την ορολογία. Σαφής πρόσβαση στους επαγγελματίες του εσωτερικού και του εξωτερικού κύκλου.