DigiSail

Kurs online DigiSail poświęcony jest podnoszeniu świadomości na temat potencjału gier w promocji sportu. W szczególności koncentruje się na tym, w jaki sposób federacje i kluby żeglarskie mogą wykorzystać platformę Virtual Regatta do zwiększenia uczestnictwa w sporcie, komunikacji z młodymi ludźmi i przełamywania barier w dostępie do sportu żeglarskiego.

Niniejszy kurs został opracowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie wydawcy i nie reprezentują one poglądów Komisji Europejskiej

Zdjęcie okładki autorstwa Yoksel Zok na Unsplash.

Podczas pandemii COVID-19 nastąpił gwałtowny wzrost liczby graczy na platformie internetowej Virtual Regatta. Trend ten zbiegł się w czasie z szeroko prowadzoną analizą danych dotyczących wykorzystania grywalizacji w promocji sportu. Polski Związek Żeglarski postanowił wdrożyć podobny mechanizm i wykorzystać go do promocji sportu wśród młodzieży. Celem projektu jest zbadanie korelacji pomiędzy żeglarstwem tradycyjnym a wirtualnym. Ponadto planowane jest wdrożenie platformy Virtual Regatta jako narzędzia zwiększającego udział społeczeństwa w żeglarstwie w krajach partnerskich, a także stworzenie kompleksowej instrukcji skierowanej do federacji żeglarskich i klubów sportowych w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w tradycyjnym żeglarstwie.

Oczekiwane efekty to zwiększenie udziału młodzieży w żeglarstwie na poziomie federacji, okręgów i klubów, pokonanie barier ekonomicznych i komunikacyjnych wśród osób zainteresowanych żeglarstwem, rozwój atrakcyjnych form komunikacji z młodzieżą oraz stworzenie nowych form promocji żeglarstwa.

O instruktorze

Niezarejestrowany

Kurs obejmuje

  • 4 Lekcje
  • 12 Tematy
  • 9 Quizów